»»»»โปรแกรมตรวจสุขภาพ อายุ 50 ปีขึ้นไป ชาย

โปรแกรมตรวจสุขภาพ อายุ 50 ปีขึ้นไป ชาย

18,830 บาท 12,000 บาท

รายละเอียด

โปรแกรมตรวจสุขภาพ อายุ 50 ปีขึ้นไป ชาย

รายการตรวจ

* Thai citizens only