»»»โปรแกรมตรวจสุขภาพ โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

4,090 บาท 3,000 บาท

สินค้าหมดแล้ว

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียด

โปรแกรมตรวจสุขภาพ โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

รายการตรวจ

1. ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ (Physical examination)
2. ตรวจวัดชีพจร และความดันโลหิต (Pulse & Blood pressure)
3. ตรวจดัชนีมวลกาย (BMI level)
4. ตรวจมวลไขมัน Screening (Body fat)
5. ตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ (Anti HIV)
6. ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส (VDRL)
7. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
8. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBs)
9. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (Anti HCV)
10. ตรวจหาเชื้อหนองในเทียม (Chlamydia trachomatis IgM)
11. สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ (Checkup Report)
12. คูปองอาหารว่าง (Set Box) 1 ชุด

ราคาปกติ 4,090 บาท ราคา Package 3,000 บาท

* Thai citizens only