»»»โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็งเบื้องต้น (ชาย-หญิง)

โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็งเบื้องต้น (ชาย-หญิง)

4,500 บาท

รายละเอียด

โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็งเบื้องต้น (ชาย-หญิง)

รายการตรวจ

* Thai citizens only